Praha - Prosek, tři samostatné garáže 400 metrů od metra C Prosek

4.970.000 CZK
Total 17 photos, show all

Praha - Prosek, tři samostatné garáže 400 metrů od metra C Prosek

4.970.000 CZK
Description of the property:

Nemovitost se nachází na adrese Prosecká 50, Praha 9 – Prosek; při křížení ulic Prosecká / Na Vyhlídce, současně 400 metrů od vstupu do metra trasy C Prosek!

Celková výměra nabízených pozemků je 187 m2, jedná se o pozemky parc. č. 14/1 a 1123/7 pro k.ú. Prosek.
Na pozemku par. č. 14/1 je evidována stavba s číslem popisným 50, garáž. Aktuálně je stavba rozdělena příčkami na tři samostatné (nezávisle užívané) garáže.
Stavba je připojena k veřejné síti elektrické energie, odběr probíhá, aktuální hodnota jističe 1 × 16 A.
K dispozici zákres vedení veřejných řadů vodovodu a kanalizace (v těsné blízkosti pozemku nebo na pozemku).
Přístup na pozemek z veřejné komunikace je, přes pozemek parc. č. 1185/9 ve vlastnictví HL. M. Praha, zajištěn věcným břemen evidovaným příslušným katastrálním úřadem.

K dispozici aktuální Územně plánovací inforamce vydaná MČ Praha 9, na vyžádání Vám jí můžeme zaslat emailem!
Pozemek se nachází v území „OV – všeobecně obytné“.

Hlavní využití:
Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
Přípustné využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní
zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba a služby,
veterinární zařízení a administrativa v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou
hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravování.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a odstavné plochy,
garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení
záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující
20 000 m2, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, sběrny surovin, parkoviště
P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílnou část garáží a polyfunkčních
objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení a jinému
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a
podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Type of property:
Other
Type of property:
Garage
No. of real est.:
370192
Address:
Praha
Praha 9
Prosek
Prosecká
Operation:
Sale
Land area:
187 m2
State of the object:
Dobrý
Age of the building:
1967
PENB:
G - Extremely uneconomical
PENB type:
Decree n. 78/2013 Sb.
It is shown that the GPS coordinates:
50° 06' 59.580"N, 14° 29' 42.072"E