Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře

3.000.000 CZK
Total 6 photos, show all

Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře

3.000.000 CZK
Description of the property:

Stavební parcela o výměře 792 m2 se nachází ve městě Mladá Boleslav, část obce Jemníky. Jedná se o poslední zastavitelný pozemek v obci, na hranici zastavitelného území daného územním plánem. Pozemek naleznete po levé straně při cestě z Jemníků na Řepov, pro lepší navigaci též může pomoci nejbližší zkolaudovaná stavba (nachází se přes ulici na adrese Jemníky 89). Na hranici je přípojka elektřiny, přímo před pozemkem vede kanalizační stoka s možností napojení, vodovodní řad končí do 110 metrů od pozemku (případně řešit studnou). Jedná o druhý pozemek od silnice, pozemek tedy nepřiléhá ke komunikaci Jemníky – Řepov.

Detailní informace z územního plánu:

Předmětný pozemek parc.č. 149/10 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi je dle platného Územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav, ve znění jeho změn (dále jen „ÚPSÚ MB“), zařazen v zastavitelné ploše BI8 – Bydlení individuální – specifické – lokalita Jemníky s následujícími regulativy:

Dominantní (přípustná) činnost:
Obytná – plochy individuálních rodinných domů, o max. 2 nadzemních podlažích s obytným podkrovím. U nových objektů je podmínkou řešení garážování jako součást objektu, v odůvodněných případech samostatným objektem na vlastním pozemku.
Bez hydrogeologického posouzení, vzhledem k evidovaným sesuvným územím a svažitosti terénu lokality, nejsou splněny předpoklady pro realizaci stavby.
Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby. Nedílnou součástí ploch bydlení jsou i plochy veřejné a ochranné zeleně.

Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti:
Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu – pensiony, hygienické služby, sportovně relaxační a stravovací zařízení.
Podmíněně přípustné využití:
Stavby se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů pouze za podmínky:

  • prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů;
  • v případě nesplnění stanovených hygienických limitů hladin hluku budou případná potřebná protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby.


Nepřípustné činnosti:
Všechny druhy výrobních a skladových činností, které hlukem, prachem, exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují pozemky souseda; dopravní terminály a centra dopravních služeb, … apod.

Type of property:
Land
Typ pozemku:
Bydlení
No. of real est.:
N02769
Address:
Mladá Boleslav
Jemníky
Operation:
Sale
Land area:
792 m2
It is shown that the GPS coordinates:
50° 23' 60.000"N, 14° 56' 32.784"E