Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře 792 m2

3.000.000 CZK
Total 6 photos, show all

Mladá Boleslav - Jemníky, stavební pozemek o výměře 792 m2

3.000.000 CZK
Description of the property:

Stavební parcela o výměře 792 m2 se nachází ve městě Mladá Boleslav, část obce Jemníky. Jedná se o poslední zastavitelný pozemek v obci, na hranici zastavitelného území daného územním plánem. Pozemek naleznete po levé straně při cestě z Jemníků na Řepov, pro lepší navigaci též může pomoci nejbližší zkolaudovaná stavba (nachází se přes ulici na adrese Jemníky 89). Jedná o druhý pozemek od silnice, pozemek tedy nepřiléhá ke komunikaci Jemníky – Řepov.

K pozemku vede účelová komunikace, její kolaudační rozhodnutí máme k dispozici!

Inženýrské sítě:
 

  • gravitační kanalizační řad vede při východní straně podél pozemku (písemné vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. k dispozici);
  • přípojné místo na vodovod končí cca 110 metrů od pozemku (písemné vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. k dispozici), náklady na připojení je možné sdílet s vlastníkem sousedního pozemku (předjednáno);
  • kladné stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. o možnosti připojení na síť elektrické energie máme též k dispozici, antoníček je umístěn na hranici pozemku, společnosti ČEZ musí vlastník pozemku uhradit oprávněné náklady ve výši 15.750,–Kč.


Detailní informace z územního plánu:

Předmětný pozemek parc.č. 149/10 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi je dle platného Územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav, ve znění jeho změn (dále jen „ÚPSÚ MB“), zařazen v zastavitelné ploše BI8 – Bydlení individuální – specifické – lokalita Jemníky s následujícími regulativy:

Dominantní (přípustná) činnost:
Obytná – plochy individuálních rodinných domů, o max. 2 nadzemních podlažích s obytným podkrovím. U nových objektů je podmínkou řešení garážování jako součást objektu, v odůvodněných případech samostatným objektem na vlastním pozemku.
Bez hydrogeologického posouzení, vzhledem k evidovaným sesuvným územím a svažitosti terénu lokality, nejsou splněny předpoklady pro realizaci stavby.
Objekty musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat měřítko a kontext okolní zástavby. Nedílnou součástí ploch bydlení jsou i plochy veřejné a ochranné zeleně.

Přijatelné (podmíněně přípustné) činnosti:
Ubytovací, sociální, maloobchodní služby obyvatelstvu – pensiony, hygienické služby, sportovně relaxační a stravovací zařízení.
Podmíněně přípustné využití:
Stavby se stanovenými hygienickými limity hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů pouze za podmínky:

  • prokázání splnění stanovených hygienických limitů hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb dle platných právních předpisů;
  • v případě nesplnění stanovených hygienických limitů hladin hluku budou případná potřebná protihluková opatření realizována na náklady investora budoucí výstavby.
Type of property:
Land
Typ pozemku:
Bydlení
No. of real est.:
N02769
Address:
Mladá Boleslav
Jemníky
Operation:
Sale
Land area:
792 m2
It is shown that the GPS coordinates:
50° 24' 0.576"N, 14° 56' 33.144"E